Iets over privacy

Door een account in dit systeem aan te maken en uw huisgegevens in te voeren gaat u ermee accoord dat deze gegevens gebruikt zullen worden om de wijk aardgasvrij te maken.

We beloven u dat:

  • we uw persoonsgegevens nooit zullen delen met derden zonder dat u uw aanvullende toestemming hebt gegeven;
  • als we gegevens met derden delen, dat deze gegevens nooit tot uw individuele gegevens terug te herleiden zijn;
  • documenten die u upload (behalve de huisfoto) nooit gedeeld zullen worden met derden, tenzij u uitdrukkelijk extra toestemming geeft.